OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Obchodní podmínky pro online sjednávání členství a pravidla rezervací

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky dále jen „Obchodní podmínky“ upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o členství dále jen „Smlouva o členství“ uzavřené mezi provozovatelem fitness studia SHW Gym, z.s., Václavská 4040, 430 03 Chomutov, IČ 09438335, zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zapsaným dne 11.09.2020 pod spisovou značkou L 12754 s emailem: praetorians2013@gmail.com na straně jedné (dále jen „Provozovatel“) a fyzickou osobou – spotřebitelem na straně druhé (dále jen „Člen” prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách na adrese https://www.shwgym.cz/ a https://shwgym.isportsystem.cz/ (dále jen „Webové stránky”).

2. Provozovatelem dle Smlouvy o členství se rozumí provozovatel SHW Gymu, do kterého si Člen své členství na základě Smlouvy o členství kupuje.

3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že se za smluvní stranu Smlouvy o členství považuje provozovatel Webových stránek, kterým je společnost SHW Gym, z.s., Václavská 4040, 430 03 Chomutov, IČ 09438335, zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zapsaným dne 11.09.2020 pod spisovou značkou L 12754.

4. Ustanovení Obchodních podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy o členství a jsou uveřejněny a Členovi zpřístupněny na Webových stránkách. Smlouva o členství a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o členství se uzavírá v českém jazyce.

5.  Znění Obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ČLENSTVÍ

1. Předmětem smlouvy o členství je úprava podmínek vzniku a trvání členství Člena v SHW Gymu.

2. Členství opravňuje Člena k nákupu služeb na webových stránkách .

3. Webové stránky obsahují bližší informace o členství a jeho variantách, jakož i podrobnosti týkající se tréninků. Ceny členství (tréninků) jsou uvedeny v české měně včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít Smlouvu o členství za individuálně sjednaných podmínek.

4.  Pro objednání členství v SHW Gymu vyplní Člen objednávkový formulář umístěný na Webových stránkách (dále jen „Online objednávka”). Online objednávku odešle Člen Provozovateli kliknutím na tlačítko „Zaplatit“. Před odesláním objednávky je Člen oprávněn měnit údaje, které do Online objednávky vložil. Údaje uvedené v Online objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Neprodleně po obdržení Online objednávky je její obdržení Členovi potvrzeno elektronickou cestou, a to na emailovou adresu Člena uvedenou v Online objednávce.

5. Smlouva o členství je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí Online objednávky Členovi, jenž je Členovi zasíláno elektronickou cestou na emailovou adresu Člena uvedenou v Online objednávce.

6. Odesláním Online objednávky včetně udělení souhlasu se zněním Obchodních podmínek se pro Člena stávají tyto Obchodní podmínky závaznými.

7. Člen souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o členství. Náklady vzniklé Členovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o členství (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Člen sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Aktuální ceník a podrobnosti o možných variantách členství v SHW Gymu jsou uvedeny na Webových stránkách.
 2. Člen je povinen uhradit na základě uzavřené Smlouvy o členství cenu zakoupeného členství (tréninků) jednorázově, a to buď (i) bezhotovostně převodem na bankovní účet prostřednictvím platebního systému, a to na číslo účtu a pod variabilním symbolem, které budou po odeslání Online objednávky zaslány Členovi platebním systémem na emailovou adresu Člena uvedenou v Online objednávce,, nebo (ii) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena považována za uhrazenou dnem připsání příslušné částky na stanovený účet.

IV. ČLENSTVÍ

 1. Členem SHW Gymu se může stát pouze fyzická osoba, která uzavře s Provozovatelem Smlouvu o členství, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky. Ke vzniku členství osoby mladší 18-ti let je třeba uzavření Smlouvy o členství zákonným zástupcem této osoby.
 2. Členství se vztahuje pouze na osobu Člena, je zásadně nepřenosné a nepřevoditelné.
 3. Právo čerpat zakoupené tréninky v rámci svého členství vzniká Členovi až zaplacením ceny objednané varianty členství v SHW Gymu, uvedené na Webových stránkách.
 4. Platnost tréninků, k jejichž čerpání je Člen na základě Smlouvy o členství oprávněn, je sjednána na dobu určitou, jejíž délka je stanovena dle zakoupené varianty členství (počtu tréninků)

následovně: – pro balíček:

 • Můj první trénink 80 Kč
 • Théseus 8 tréninků (7 tréninků plus 1 zdarma)
 • Perseus 12 tréninků (10 tréninků plus 2 zdarma)
 • Ares 3 měsíce
 • Zeus 6 měsíců

Skutečnost, že Člen nevyužije předplacené tréninky během doby jejich platnosti, nezbavuje Člena povinnosti uhradit cenu zakoupeného členství v plné výši. S výjimkami uvedenými v těchto Obchodních podmínkách Provozovatel neposkytuje za nevyčerpané tréninky náhradu ani nevrací cenu zakoupeného členství (tréninků) či její poměrnou část. V případě, že Člen doloží potvrzení lékaře o tom, že trpí některým ze zdravotních problémů uvedených v těchto Obchodních podmínkách v článku „kontraindikace“, které se neslučují s použitím tréninků, má možnost si na základě písemné dohody s Provozovatelem dobu trvání členství prodloužit nebo své členství postoupit jiné třetí osobě.

 1. Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, Smlouva o členství a s ní spojené členství Člena v SHW Gymu nezaniká absolvováním předplaceného počtu tréninků spojených se zakoupeným členstvím nebo uplynutím doby platnosti tréninků, ale pokračuje dál, pouze člen nemůže do doby zakoupení dalších tréninků zúčastňovat se tréninkových lekcí. Členství musí být ukončeno písemným odstoupením od Smlouvy, a to i v případě, kdy Člen opakovaně nebo hrubě porušuje Smlouvu o členství nebo tyto Obchodní podmínky a nebo opakovaně neuposlechne pokyn personálu SHW Gymu nebo osobního trenéra. V takovém případě nemá Člen nárok na vrácení poměrné části ceny zakoupeného členství za již absolvované tréninky.

Členství může být ukončeno také z důvodu dlouhodobých závažných zdravotních problémů Člena dohodou smluvních stran, a to na základě písemné žádosti Člena doložené potvrzením lékaře. V takovém případě má Člen nárok na vrácení poměrné části ceny zakoupeného členství za již absolvované tréninky.

V. REZERVACE TRÉNINKU

 1. Člen využije službu spočívající v tréninku v předem zarezervovaném termínu.
 2. Člen se na trénink objednává předem na konkrétní den a čas v rámci provozní doby SHW Gymu, a to pouze prostřednictvím on-line rezervačního systému dostupného na Webových stránkách (dále jen „Rezervační systém”).
 3. Přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) do Rezervačního systému SHW Gymu, jehož prostřednictvím je Člen oprávněn provádět rezervaci jednotlivých tréninků, budou Členovi zaslány po uhrazení ceny zakoupeného členství tréninků způsobem stanoveným v těchto Obchodních podmínkách, a to na emailovou adresu Člena uvedenou v Online objednávce. Provozovatel nebude účtovat Členovi žádné náklady spojené se zasláním přístupových údajů do Rezervačního systému SHW Gymu.
 4. Člen je povinen četnost tréninků konaných během jednoho týdne konzultovat s osobním trenérem a dbát jeho doporučení.
 5. Člen je povinen dostavit se do SHW Gymu deset (10) minut před začátkem tréninku tak, aby se stihl včas převléci a občerstvit. V případě pozdního příchodu Člena na rezervovaný trénink, není garantováno, že se Člen bude moci tohoto tréninku zúčastnit. Nepřijme-li personál SHW Gymu Člena z důvodu pozdního příchodu na trénink, trénink Členovi propadá bez možnosti jeho náhrady v jiném termínu.
 6. V případě, že se Člen nemůže dostavit na již rezervovaný trénink, je nutné, aby svou rezervaci zrušil prostřednictvím Rezervačního systému SHW Gymu. Nezruší-li Člen rezervovaný trénink alespoň dvě hodiny před jeho konáním, tento trénink mu propadá bez možnosti jeho náhrady v jiném termínu.
 7. V případě, že není možné již rezervovaný trénink uskutečnit z technických důvodů na straně Provozovatele (nefunkčnost cvičebních pomůcek či dočasné přerušení provozu SHW Gymu), má Člen nárok na konání tréninku v náhradním termínu dle dohody s Provozovatelem.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

 1. Člen je oprávněn účastnit se zaplaceného a předem rezervovaného tréninku. Člen je dále oprávněn využívat služeb nabízených Provozovatelem, spojených se členstvím v SHW Gymu.
 2. Člen je povinen dodržovat podmínky Smlouvy o členství, tyto Obchodní podmínky a Provozní Řád.
 3. Účast Člena na tréninku je zásadně realizována na jeho vlastní odpovědnost a nebezpečí. Člen je zejména povinen přihlédnout ke svému zdravotnímu stavu, svým schopnostem, fyzické kondici a psychickému stavu. V případě pochybností je Člen povinen vyžádat si předem vyjádření svého lékaře či na žádost trenéra.
 4. V případě porušení povinností týkajících se provozu SHW Gymu anebo chování v SHW Gymu je Provozovatel oprávněn vyzvat Člena ke zjednání nápravy, příp. k opuštění SHW Gymu. Člen je povinen této výzvy okamžitě uposlechnout, v opačném případě je Provozovatel oprávněn ukončit Členovi členství v SHW Gymu bez náhrady.
 5. Člen bere na vědomí, že Rezervační systém SHW Gymu nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele Webových stránek, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VII. KONTRAINDIKACE

 1. Trénink není možné absolvovat v případě zdravotních problémů vyjmenovaných níže:
 1. epilepsie
 2. kardiostimulátor na regulaci srdečního rytmu
 3. poruchy srdečního rytmu
 4. těhotenství
 5. těžké nebo arteriální poruchy krevního oběhu
 6. kýla břišní stěny nebo třísel
 7. tuberkulóza
 8. nádorová onemocnění
 9. arterioskleróza v pokročilém stádiu
 10. zvýšený krevní tlak (hypertenze)
 11. těžší neurologické choroby
 12. onemocnění provázená horečkou
 13. akutní bakteriální nemoci či virózy
 14. gynekologické problémy

Odesláním Online objednávky Člen potvrzuje, že mu je dobře znám jeho zdravotní stav, a prohlašuje, že je v dobré fyzické kondici a netrpí žádným z výše popsaných zdravotních problémů, které se neslučují s tréninkem, ani žádnými jinými zdravotními problémy, které by mohly být překážkou účasti na tréninku. Dále se zavazuje, že bude dbát, aby tréninkem neohrozil své zdraví, psychickou a fyzickou kondici. Člen se dále zavazuje před začátkem každého tréninku nahlásit osobnímu trenérovi jakékoliv zdravotní problémy, které by mu omezovaly nebo bránily zúčastnit se tréninku, především pak ty, u kterých není možné absolvovat trénink (viz zdravotní problémy/stavy vyjmenované výše).

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ČLENSTVÍ

 1. Člen je v souladu se stanovami spolku a ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku oprávněn od Smlouvy o členství odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy, tj. od doručení potvrzení o přijetí Online objednávky a přihlašovacích údajů do Rezervačního systému SHW Gymu na emailovou adresu Člena uvedenou v Online objednávce. Odstoupení od Smlouvy o členství musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o členství je Člen povinen o svém odstoupení od Smlouvy o členství informovat Provozovatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Provozovatele zapsanou v obchodním či jiném veřejném rejstříku nebo emailem na emailovou adresu Provozovatele uvedenou výše v úvodních ustanoveních Obchodních podmínkách). Pro odstoupení od Smlouvy o členství může Člen rovněž využít vzorový formulář poskytovaný Provozovatelem, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek.
 3. V případě odstoupení od Smlouvy o členství Členem v souladu s těmito Obchodními podmínkami se Smlouva o členství od počátku ruší. V takovém případě bude Členovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy o členství, vrácena cena uhrazená Členem za zakoupené členství v SHW Gymu (tréninky). Předchozí věta se však neuplatní v případě, že Člen během lhůty pro odstoupení od Smlouvy o členství již čerpal, a to se svým výslovným souhlasem (uděleným např. formou rezervace konkrétního tréninku), trénink předplacený v rámci zakoupeného členství v SHW Gymu. V takovém případě se postupuje podle ustanovení IV. Členství.
 4. Vrácení ceny členství (tréninků) či její poměrné části bude provedeno stejným způsobem, jaký byl použit pro její uhrazení. Jiný způsob vrácení ceny členství v SHW Gymu její poměrné části bude použit jen tehdy, pokud s tím Člen výslovně souhlasil a nevzniknou mu tím další náklady.
 5. S ohledem na charakter plnění Smlouvy o členství nelze v případě odstoupení od Smlouvy o členství uvažovat o nákladech spojených s vrácením plnění Členem Provozovateli.

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Pokud Člen nesouhlasí s kvalitou poskytnutého tréninku, má možnost trénink reklamovat u provozovatele SHW Gymu, v němž má zakoupeno členství (tréninky). Případné vady tréninku je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu po uskutečnění příslušného tréninku a to do 30 minut od ukončení tréninku a to zasláním na e-mail uvedený výše v Obchodních podmínkách a to s konkrétním a přesným popisem tréninku a jeho vadami.
 2. Reklamace bude vyřízena do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byla Provozovateli doručena. V případě kladného vyřízení reklamace bude Členovi poskytnuta odpovídající sleva z ceny uhrazené za zakoupené členství v SHW Gymu.
 3. V případě nesouhlasu Člena s vyřízením reklamace je Člen oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Podrobnosti o způsobu a podmínkách mimosoudního řešení spotřebitelského sporu jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese www.adr.coi.cz/cs.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Člena, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Odesláním Online objednávky uděluje Člen souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem marketingových aktivit, tj. k nabízení služeb, zasílání marketingových sdělení a materiálu, zasílání informací o novinkách a pořádaných akcích včetně pozvánek na tyto akce, jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s využitím elektronické (emailové) adresy člena.
 3. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost SHW Gym, z.s., Václavská 4040, 430 03 Chomutov, IČ 09438335, zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zapsaným dne 11.09.2020 pod spisovou značkou L 12754, přičemž Člen odesláním Online objednávky uděluje výslovný souhlas se zpracováním a předáváním svých osobních údajů. Způsob zpracování je automatizovaný.
 4. Souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené v Online objednávce, mimo jiné tedy pro jméno a příjmení, rodné číslo, adresu, emailovou adresu a telefonní číslo, a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu, jak je specifikováno níže. Udělení souhlasu je dobrovolné a svůj souhlas může Člen kdykoliv odvolat, a to zasláním emailové zprávy na adresu praetorians2013@gmail.com.
 5. Odesláním Online objednávky Člen dále potvrzuje, že byl v souladu s ustanoveními §11 zákona č. 101/Ň000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informován o svých právech souvisejících se zpracováním osobních údajů a také o ostatních podmínkách týkajících se zpracování osobních údajů a způsobu jejich zpracování či zpřístupnění, a je si vědom svých práv podle § 12 až 21 výše citovaného zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může Člen kdykoliv bezplatně odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů či likvidaci osobních údajů.
 6. Odesláním Online objednávky Člen rovněž potvrzuje, že všechny jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Člen je povinen oznamovat Provozovateli bez zbytečného odkladu změnu svých osobních údajů poskytnutých Provozovateli.
 2. Aktuální znění Obchodních podmínek a Provozního Řádu je k dispozici na Webových stránkách.
 3. Člen souhlasí s doručováním různých sdělení a oznámení na základě nebo v souvislosti se Smlouvou o členství na jeho emailovou adresu.
 4. Člen bere na vědomí, že prostory SHW Gymu jsou snímány průmyslovou kamerou za účelem ochrany majetku a zdraví osob v prostorách SHW Gymu.
 5. Místem plnění závazků dle Smlouvy o členství je SHW Gym Provozovatele, pro které si Člen zakoupil své členství.
 6. Případná neplatnost či neúčinnost jakéhokoli ustanovení těchto Obchodních podmínek se nedotýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.
 7. Pokud vztah založený Smlouvou o členství obsahuje mezinárodní prvek, pak Provozovatel a Člen sjednávají, že se vztah řídí českým právem.
 8. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 9. Přílohou Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy o členství.
 10. Odesláním Online objednávky Člen potvrzuje, že se podrobně seznámil se zněním Obchodních podmínek a zavazuje se je dodržovat.

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy o členství

Odesílatel

Jméno a příjmení:

Bydliště:

e-mail:

tel. číslo:

Adresát:

SHW Gym, z.s., Václavská 4040, 430 03 Chomutov, IČ 09438335, zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zapsaným dne 11.09.2020 pod spisovou značkou L 12754

E-mail: praetorians2013@gmail.com

Oznámení o odstoupení od smlouvy o členství dne:                jsem si na Vašich internetových stránkách www.shwgym.cz objednal/a balíček tréninků v SHW Gymu v hodnotě ……………….Kč. Potvrzení o přijetí online objednávky a přístupové údaje do rezervačního sytému jsem obdržel/a dne ……………….. Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o členství uzavřené na základě online objednávky výše uvedeného balíčku tréninků.

V ………………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)